Lyijy

Creation Research Societyn heliumia käsittelevällä sivulla http://www.creationresearch.org/crsq/articles/41/41_1/Helium.htm mainitaan myös lyijy:

Lead diffusion supports our case

Lead also diffuses out of zircon, although much more slowly than helium does. In addition to studying helium, Gentry and his team (1982b) at Oak Ridge also studied lead retention in 50-75 µm zircons from the same rock unit. The deepest sample was from a depth of 4310 meters and a temperature of 313ŗ C. The paper reports, "there was little or no differential Pb loss which can be attributed to the higher temperatures at greater depths." Judging from their experimental error, their results mean that more than 90% of the lead generated by "1.5 billion years" worth of nuclear decay has remained in even the deepest, hottest zircons
.

Suomeksi: Myös lyijyä erittyy zirconiumsilikaatista, tosin paljon hitaammin kuin heliumia. Heliumin ohella Gentry tutki tiiminsä kanssa Oak Ridgessä myös lyijyn säilymistä 50 - 75 mikrometrin zirkoniumkiteissä jotka ovat peräisin samasta kivestä. Syvin näyte oli 4310 metrin syvyydestä jossa lämpötila 313C. Raportissa todetaan "oli vähän tai ei ollenkaan lyijyn häviämistä, jota voidaan voitaisiin pitää suurempien syvyyksien korkeampien lämpötilojen syynä". Päätelleen heidän kokeellisesta virheestään, heidän tuloksensa tarkoittaa, että yli 90 prosenttia lyijystä, joka on muodostunut "1,5 miljardin vuoden" aikana radioaktiivisen hajoamisen seurauksena, on säilynyt jopa syvimmissä ja kuumimmissa zirkoniumkiteissä.

CRS:n sivu jatkaa The diffusion rates for lead in zircon are known, and the article reports that at 200ŗ C, it would take 50 billion years for 1% of the lead to diffuse out of a 50-µm zircon. However, the article does not report such times for higher temperatures. Using the same equation and data (Gentry et al., 1982b, note 16; Magomedov, 1970), we calculate that at the highest borehole temperature, 313ŗ C, a zircon 60 µm long (a = 30 µm) would lose about 50% of its lead in 1.5 billion years. Because the observations show that those zircons did not lose anywhere near that much lead, these data imply an age much less than 1.5 billion years. Thus the lead diffusion data support the young helium diffusion age of the zircons.

Suomeksi: Lyijyn diffuusioarvo zirkoniumista on tunnettu, ja artikkelin mukaan veisi 50 miljardia vuotta jotta yksi prosentti lyijystä poistuisi 50 mikrometrin zirkoniumkiteestä 200 asteessa. Kuitenkaan artikkeli ei kerro sellaisista ajoista korkeammille lämpötiloille. Käyttämällä samaa yhtälöä ja dataa (Gentry ja kumpp.), laskimme että korkeimmassa porausreiän lämpötilassa (313C) 60 mikrometrin pituinen zirkoniumkide menettäisi noin puolet lyijystään 1,5 miljardissa vuodessa. Koska havainnot osoittavat, että kyseiset kiteet eivät menetä läheskään niin paljon lyijyä, tämä data tarkoittaa ikää joka on paljon vähemmän kuin 1,5 miljardia vuotta. Näinollen lyijyn diffuusiodata tukee nuorta heliumin diffuusioikää (Kts.helium-sivuni.)

Eli lyhyesti: Zirkoniumsilikaattikiteissä on sekä heliumia että lyijyä paljon enemmän kuin mitä pitäisi olla, jos virallisen tieteen väite niiden iästä pitäisi paikkansa. Näinollen kreationististen tiedemiesten RATE-ryhmä on päätynyt johtopäätökseen, että kyseiset kiteet ovat alle 10 000 vuoden ikäisiä.Anna palautetta, please.
Tai mene takaisin aloitussivulle (index.html).

©TJT 2004