Vaikeita asioita?

Tällä sivulla yritän selittää asioita ja käsitteitä, joita tietyt evolutionistit eivät tunnu ymmärtävän esim. sfnetissä keskusteltaessa.Mikä on teoria?

Nyky-suomen sanakirjan mukaan teoria on yhtenäisten tietojen järjestelmä, joka sisältää yleisessä muodossa ja tiivistettynä jnk tiedonpiirin, erittäinkin yleisiä lakeja ja periaatteita, joihin sisältyy suuri joukko yksityisiä tosiasioita, usein hypoteesia varmenpana pidetty olettamus tai olettamusten järjestelmä, jonka avulla joitakin tosiasioita tai ilmiöitä selitetään. Tämä on tieteessä käytetty määritelmä, normaalissa puhekielessa teoria-sanaa käytetään hypoteesin synonyyminä. Suomen kielen perussanakirja määritteleekin sanalle 2 merkitystä: 1. yhtenäisten tietojen järjestelmä, tieteellinen selitys tai selitysjärjestelmä, 2. olettamus, oletus, otaksuma, hypoteesi. Evoluutioteoriasta ja/tai tieteellisestä kreationismista keskusteltaessa tulee käyttää tieteessä käytettyä määritelmää, vaikka evoteoria sisältääkin niin runsaasti olettamuksia, että ei ole kovinkaan suuri virhe sanoa sitä hypoteesiksi.


Evoluutio ja kreationismi (sanojen merkitys)

Sanojen evoluutio ja evoluutioteoria merkitysten ymmärtäminen on perusedellytys kreationistien ja evolutionistien välisen keskustelun onnistumiselle. Valitettavasti monet evolutionistit kieltäytyvät hyväksymästä sanakirjan määritelmiä tai saivartelevat sillä, että sana kehitys voi suomenkielessä tarkoittaa myös jonkinlaista huonompaan suuntaan tapahtuvaa muutosta. Kuitenkin objektiivisesti tarkasteltuna asiassa ei ole mitään epäselvää: kun puhutaan evoluutioteoriaan liittyvästä evoluutiosta eli kehityksestä, täytyy sille tietenkin antaa se merkitys minkä ko. teoria sille antaa. Jos jokin sanakirja tarjoaa sanalle evoluutio useita eri merkityksiä, niin evoluutioteorian yhteydessä on tietenkin valittava se merkitys, joka parhaiten kuvaa ko. teorian tarkoittamaa evoluutiota eli kehitystä. Evoluutioteorian sisältö siis määrää evoluutio -sanan merkityksen. Evoluutioteorian sisältöä olen tarkastellut lyhyesti evoluutio-sivullani, jossa heti alussa siteeraan The New Encyclopaedia Britannicaa. Britannica myöntää, että evoluutioteoriassa on kyse historiasta. Ja tämän evoluutiohistorian mukaan biologinen evoluutio alkoi, kun joskus 3,9 - 4,4 miljardia vuotta sitten RNA-molekyylit alkoivat kopioida itseään. Tässäkin tosin evotiedemiehillä on ongelmia rajanvedossa kemiallisen ja biologisen evon välille, johtuen lähinnä elämän määrittelyn vaikeudesta. Mutta vaikka raja hilattaisiin lähelle alkeistumallisia bakteereja, jotka evoluutiohistorian mukaan ilmaantuivat maapallolle noin 3,8 miljardia vuotta sitten, voidaan havaita seuraava fakta: eliöiden geneettinen informaatio oli hyvin pieni. Sen sijaan nykyään nykyään esiintyy paljon lajeja, joiden informaatiota voidaan pitää suurena (esim. ihmisellä on noin 30 000 geeniä, kun alkeellisimmilla viruksilla on vain 4 geeniä). Evoluutiossa on siis kyse geneettisen informaation kasvusta.


infotime.gif

Kuvassa 1 sininen suora kuvaa yksinkertaistettua mallia, jossa on vain yhdistetty lopputilanne alkutilanteeseen. Oranssi käyrä saattaa edustaa todellisempaa mallia (siis todellisempaa evoluutiokontekstissa...), josta on syytä huomata oleellinen asia: käyrä kuvaa lajien keskimääräistä informaatiota, mutta sopii kuvaamaan myös yksittäisen lajin oletettua kehitystä. Yksittäisen lajin evoluutio tapahtuu vain silloin kun geenipooliin tulee uutta informaatiota, joten käyrä itseasissa sisältää sekä kehitystä että rappeutumista, mutta TRENDI on kohti suurempaa informaatiomäärää. Tätä ei kuitenkaan tule ymmärtää niin, että evoteoria edellyttää kaikkien lajien kehittyvän. Yksittäinen laji voi evoteoriankin puitteissa "pysähtyä" tai rappeutua tai jopa kuolla sukupuuttoon. Evoluutioteoria ei siis kiellä näitä ilmiöitä, mutta toisaalta niitä ei myöskään tule käyttää evoluutioteorian todisteena, koska kyseessä ei ole evoluutio eli kehitys.


infotime2.gif

Kuva 2 esittää tieteellisen kreationismin mukaista mallia. Sininen käyrä kuvaa periaatetta: nykyään informaation määrä on pienenpi kuin alkutilanteessa. Oranssi käyrä esittää realistisempaa mahdollisuutta. Kreationismin mallissa TRENDI on siis se, että informaation määrä vähenee. Nyt voidaan kysyä, että kuinka oranssi käyrä voi välillä nousta? Eikö tämä ole evoluutiota ja edellytä hyödyllisiä mutaatioita? Vastaus on, että ei ole eikä edellytä. Asia riippuu hieman siitä, kuvataanko käyrillä kaikkien lajien keskimääräistä informaatiota vai jonkin yksittäisen lajin informaatiota. Yksittäisen lajin tapauksessa rekombinaatiot ja haitallisten mutaatioden karsiutuminen voivat nostaa F3-polven informaation määrän lähemmäksi F1-polvea kuin mitä F2:lla oli, mutta ei kuitenkaan P1-polven yli. Uutta informaatiota ei siis synny, informaatio vain palautetaan alkuperäiseen (tai lähelle alkuperäistä) tilaan.

Evoluutioteorian mukaisessa mallissa käyrät ovat siis trendeinä nousevia (derivaatta positiivinen) ja kreationismin mukaisessa mallissa trendeinä laskevia (derivaatta negatiivinen). Koska muutosten suunnat ovat näissä malleissa vastakkaiset, sana evoluutio ei mitenkään voi tarkoittaa mitä tahansa muutosta. Näinollen jäljelle jää vain se vaihtoehto, että evoluutioteorian yhteydessä evoluutio eli kehitys tarkoittaa geenipoolin informaatiomuutosta, jonka trendin derivaatta on positiivinen. Tätä faktaa ei kukaan aito evolutionisti voi kumota saivartelemalla erilaisilla sanakirjamääritelmillä, koska tämän faktan kieltämällä ko. evolutionisti samalla kieltää oman evoluutioteoriansa!


Miksi sitten niin monet evoluutioteorian kannattajat syyllistyvät edellämainittuun saivarteluun ja kieltämiseen? Todennäköisin syy lienee se, että heillä ei ole esittää mitään todisteita positiivisesta derivaatasta, sen sijaan luonnosta voidaan löytää helposti esimerkkejä negatiivisesta derivaatasta. Niinpä evoluutioteoriaan uskovilla on tasan kaksi vaihtoehtoa:

Kumman sinä valitset?
Takaisin aloitussivulle (index.html).

©TJT 2000 - 2007