Mayr Evoluutio sivut 409 - 429


Sivulla 409 on otsikko "LIITE A MILLAISTA KRITIIKKIÄ EVOLUUTIOTEORIASTA ON ESITETTY?" jonka alla Mayr kirjoittaa "Viimeisen viidenkymmenen aika muodostunut kuva evoluutiosta joutuu jatkuvasti kritiikin ja hyökkäysten kohteeksi. Arvostelijat joko edustavat kokonaan toisenlaista ideologiaa, kuten kreationistit, tai he yksinkertaisesti eivät ymmärrä darwinilaista paradigmaa. Jos evolutionisti sanoo, "en mitenkaän voi uskoa, että silmä kehittyi sattumien sarjan kautta", hän ei yksinkertaisesti ymmärrä luonnonvalinnan kaksivaiheista luonnetta. Typologisen ajattelun kannattaja, joka ei ole tottunut populaatioajatteluun, joutuukin suuriin vaikeuksiin yrittäessään ymmärtää miten paljon luonnonpopulaatioissa onkaan muuntelua luonnonvalinnan käytettäväksi." Mielenkiintoista, että Mayr myöntää myös evolutionistien kritisoivan evoluutioteoriaa, ja laittaa perinteisen silmäkommentin evolutionistin suuhun. Ja kyllä, populaatioissa on yleensä muuntelua, mutta vain olemassa olevan informaation puitteissa. Mayr jatkaa "Kaikki darwinistiset teoriat voidaan hylätä mikäli ne osoittautuvat virheellisiksi. Ne eivat ole muuttumattomia, kuten ilmestykseen perustuvat uskontojen pyhät kirjat. Evoluutiobiologian historiasta löytyy lukuisia tällaisia hylättyjä teorioita. Eräs niistä on teoria, jonka mukaan geeni voisi olla valinnan kohde. Toinen on usko hankittujen ominaisuuksien periytyvyyteen." Jos evolutionisti hylkää jonkin evolutionistisen teorian, niin hän tietysti korvaa sen toisella evolutionistisella teorialla, eli itse evolutionismi on yhtä sitkeähenkinen kuin uskontojen pyhät kirjat. Mayr siis esittää virheellisen analogian. Varsinkin kun tieteellisen kreationismin piirissä on myös hylätty useita teorioita, esim Barnesin teoria maapallon magneettikentästä. Ja eräät evolutionistit uskovat edelleenkin geenin olevan valinnan kohde, ja 26.2.2007 TV1:n Prisma-sarjassa esitettiin dokumentti Arvoitus geeneissämme, jonka mukaan hankitut ominaisuudet voivat periytyä.

Sivulla 410 Mayr toteaa aluksi "Edellisissä luvuissa olen pyrkinyt esittämään evoluution ilmiöitä ja prosesseja nykyaikaisen evoluutiobiologian valossa. Kaikki eivät kuitenkaan allekirjoita näitä johtopäätöksiä. Voi siis olla arvokasta tiivistää millaista kritiikkiä muut evolutionistit ovat edellämainituista ilmiöistä esittäneet. Käymme myös läpi joitakin biologisia ilmiöitä, joiden on väitetty olevan ristiriidassa darwinismin kanssa." Me kreationistit lienemme Mayrin mielestä biologinen ilmiö, koska Mayr jatkaa tekstiään väliotsikolla "Kreationistit." jonka alla hän ylimielisesti julistaa "Kreationistien väitteet on kumottu niin useasti ja niin tyhjentävästi, ettei tässä ole syytä käsitellä tätä aihepiiriä enää lainkaan. Kiinnostuneen lukijan kannattaa tutustua Altersin, Eldredgen, Futuyaman, Kitcherin, Montagun, Newellin, Peacocken, Rusen ja Youngin teoksiin, jotka löytyvat kirjallisuusluettelosta (kts. laatikko 1)." Mayr viittaa sivulla 25 olevaan laatikkoon, jota olen jo kommentoinut tämän analyysisarjani II osassa. Siellä mainitun kirjan lisäksi suositten mm. sivustoa
http://creationwiki.org/Category:Anticreation_response
jossa on vastattu mm talk.originstin ns FAQeihin ja EvoWikin väitteisiin. Kreationistien väitteitä ei todellakaan ole kumottu. Siinäkään tapauksessa, että kreationismilla tarkoitettaisiin sitä, mitä Mayr kuvittelee sillä tarkoitettavan (kts kommenttini sanastosta)

Mayr myös ojentaa evoluution ylipappia SJ Gouldia " Jaksottainen tasapaino Jotkut evolutionistit (Gould 1977) ovat väittäneet, että jaksottaisen tasapainon evoluutio olisi ristiriidassa asteittaisuuteen perustuvan darwinismin kanssa. Tämä ei pidä paikkaansa. Vaikka jaksottaisen tasapainon evoluutio ensi näkemältä vaikuttaisi tukevan evolutiivisia hyppyjä ja katkoksia, se on tosiasiassa populaatiossa tapahtuva ilmiö ja siten asteittainen (Mayr 1963). Jaksottaisen tasapainon evoluutio ei ole millään lailla ristiriidassa evolutiivisen synteesin johtopäätösten kanssa (kts. luku 10)." Toivottavasti evolutionistit pääsevät yksimielisyyteen.

Sivulla 411 Mayr jatkaa toisten evolutionistien ojentamista "Kimuran (1983) ja joidenkin muiden evolutionistien mukaan neutraali evoluutio on ristiriidassa darwinismin kanssa. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, sillä neutraalin evoluution lähtöoletuksen mukaan valinnan kohteena on geeni eikä yksilö. Valinnan todellinen kohde on kuitenkin yksilö kokonaisuudessaan." Mielenkiitoista, että, toisin kuin sivulla 304 (kts XI osa), Mayr ei tässä kiistä neutraalin evoluution olevan evoluutiota. Ja toivottavasti evolutionistit pääsevät yksimielisyyteen valinnan kohteesta. Mayr kirjoittaa myös morfogeneesistä mm "Joidenkin evolutionistien mielestä morfogeneesi ja erityisesti kehitysbiologiset prosessit eivät sovi yhteen darwinismin kanssa. Vaikka monet kehitysbiologian syy-seuraussuhteet tunnetaan vielä riittämättömästi, se mitä niistä tiedetään on täysin sopusoinnussa darwinismin kanssa."

Sivulla 413 Mayr kirjoittaa mosaiikkievoluutioon liittyen "Olemme esimerkiksi keskustelleet simpanssin ja ihmisen haarautumisesta niiden yhteisestä kantalajista. Tässä tapauksessa osa proteiineja tuottavista geeneistä ei ole muuttunut lainkaan, kun taas ihmisen kehityslinjassa keskushermoston kehittymistä ohjaavien geenien evoluutio on ollut nopeaa. Miksi jotkin kehityslinjat voivat jäädä täydellisen pysähtyneisyyden tilaan (staasiin) moniksi miljooniksi vuosiksi, on vielä vastausta vailla (kts luku 10)." Geeneistä ei jää fossiileja, joten kukaan ei ole voinut verrata x miljoonaa vuotta vanhaa geeniä y miljoonaa ja z miljoonaa vuotta vanhaan. Mayrin väite nopeudesta ei siis perustu mihinkään todelliseen mittaustulokseen vaan korkeintaan vertailuun nykyään elävien ihmisten ja nykyään elävien apinoiden geenien välillä.

Sivuilla 414 ja 415 Mayr myöntää "On olemassa yksi erityinen ongelma, jota ei ole läheskään ratkaistu. Kun tarkastelemme mitä genotyypille tapahtuu evolutiivisten muutosten aikana, erityisesti kun kyseessä ovat sellaiset ääri-ilmiöt kuin erittäin nopea lajiutuminen tai täydellinen evolutiivinen pysähtyneisyys, on myönnettävä ettemme ymmärrä näitä ilmiöitä."

Sivulla 416 on otsikko "LIITE B LYHYITÄ VASTAUKSIA USEIN ESITETTYIHIN KYSYMYKSIIN EVOLUUTIOSTA" ja Mayr esittää 24 kysymystä sisältävän listan sivuilla 416 ja 417. Sivuilla 417 - 429 Mayr sitten vastaa kysymyksiinsä, tosin osa kysymyksistä on esitetty hieman eri muodossa, ja numero 24 on muuttunut numeroksi 25.

Sivuilla 417 ja 418 Mayr toistaa sivulla 402 esittämänsä näkemyksensä (kts XII osa) evoluution ja evoluutioteorian samuudesta "Evoluutio ei ole niinkään ajatus, teoria tai käsite, vaan nimi luonnossa tapahtuvalle prosessille. Sen olemassaolosta on olemassa huikea määrä todisteita, joita kukaan ei ole kyennyt kumoamaan. Osa tästä todistusaineistosta on esitetty yhteenvedonomaisesti luvuissa 1—3. On itse asiassa harhaanjohtavaa puhua evoluutiosta teoriana, kun ottaa huomioon viimeisen 140 vuoden aikana kertyneen valtavan todistusaineiston. Evoluutio ei ole enää teoria, vaan päivänselvä tosiasia." Kun sfnetissä esitettiin 20.2.2007 kysymys "ovatko evoluutio ja evoluutioteoria yksi ja sama asia vai kaksi eri asiaa?", evolutionisti Jyri Jokinen vastasi "Eri asioita. Ensimmäinen on luonnonilmiö, jälkimmäinen selittää edellistä."

Sivulla 418 Mayr opettaa "3. Mikä on Darwinin teoria? Tämä on väärä kysymys. Lajien synnyssä ja myöhemmissä julkaisuissaan Darwin esitti useita teorioita. Niistä viisi on edelleen voimassa (kts. luku 4). Biologit hyväksyivät kaksi teoriaa, evoluution sinänsä sekä yhteisen polveutumisen muutamassa vuodessa Lajien synnyn (1859) julkaisemisen jälkeen (kts. laatikko 5.1). Tämä oli ensimmäinen darwinistinen vallankumous. Kolme muuta teoriaa, gradualismi, lajiutuminen ja luonnonvalinta, hyväksyttiin vasta paljon myohemmin, eli evolutiivisen synteesin aikana 1940-luvuila. Tämä oli toinen darwinistinen vallankumous." Ei kysellä "vääriä" kysymyksiä vaan otetaan osaa vallankumoukseen... miksiköhän tästä tulee mieleen ihan jotain muuta kuin biologia? Vallankumous, vallanhalu, vallanhimo... Evolutionistit ovat syytelleet kreationistija em asioista, mutta taitaapi olla totuus toisinpäin tässäkin asiassa.

Sivulla 425 Mayr kysyy ja vastaa "14. Onko Gaia-hypoteesi ristiriidassa darwinismin kanssa? Vaikka suurin osa darwinisteista ei hyväksy Gaia-hypoteesia, arvovaltaisimmat Gaia-hypoteesin kannattajat, kuten Lynn Margulis, hyväksyy darwinismin täydellisesti. Ristiriitaa ei siis ole." Skepsis ry:n sivulla http://www.skepsis.fi/ihmeellinen/gaia.html siteerataan Dawkinsia, jonka mukaan em teoria on "huonoa runollista tiedettä." Mayrin mielestä siis evoluutiotieteen ja huonon runollisen tieteen välillä ei ole mitään ristiriitaa.Anna palautetta, please.
Tai mene takaisin Kirjasivulle
tai aloitussivulle (index.html).

©TJT 2007