Mayr Evoluutio Yhteenveto


Kirjan alkuperäinen nimi on "What evolution is", ja alkusanoissa (kts analyysisarjan I osa) Jared Diamond ylistää Mayriä selkeäksi ja vakuuttavaksi kirjailijaksi ja toteaa "Voin tiivistää näkemykseni Mayrin Evoluutio -teoksesta sanomalla, että kaikkien edes hieman evoluutiosta kiinnostuneiden pitäisi omistaa ja lukea tämä kirja. Se palkitsee lukijansa runsaskätisesti. Parempaa kirjaa evoluutiosta ei ole. Parempaa kirjaa evoluutiosta ei tule." joten tästä kirjasta pitäisi selvitä lopullinen totuus siitä, että mitä se evoluutio oikein on. Mutta eipä oikein tunnu selviävän. Varsinkin kun Mayr kaivelee historiaa niin innokkaasti, että parempi nimi kirjalle olisi voinut olla "What evolution was".

Tarkastellaan aluksi itse asiaa eli evoluution määritelmiä ja muita kommentteja evoluutiosta. Sivulla 30 Mayr määrittelee evoluution seuraavasti "Evoluutio on eliöiden muodostamien populaatioiden ominaisuuksissa ajan mittaan tapahtuvaa muutosta." Mayr siis määrittelee evoluution populaation ominaisuuksien muutoksiksi, mutta ei millään tavalla selitä ko käsitettä millään sivulla. Joten voimme olettaa, että minkä tahansa ominaisuuden muutos on evoluutiota.

Sivulla 435 on kuitenkin määritelmä "Evoluutio: Asteittainen prosessi, jonka kautta elämä on kehittynyt syntymästään lähtien." Tässä siis rajataan saltationistinen evoluutio pois, ja puhutaan kehiyksestä, ja oletetaan elämän syntyneen (itsestään). Ja kehittymisellä ilmeisesti tarkoitetaan nimenomaan kehitystä sanan varsinaisessa merkityksessä, suomessahan kehitys voi tarkoittaa myös vastakkaista muutosta. Mutta kirja on käännetty englannista, ja lisäksi sivu 435 on sanasto-osuudessa, joten siinä todennäköisesti olisi käytetty sanaa "muutos" jos olisi tarkoitettu mitä tahansa "kehitystä"

Sivulla 7 Jared Diamond toteaa "Evoluutio on kahden viimeisen vuosisadan aikana syntyneistä ajatuksista vaikuttavin ja syvällisin." Mitä syvällistä ja vaikuttavaa siinä on, että populaatioiden ominaisuuksissa tapahtuu muutoksia? Jo varhaiset kirkkoisät selittivät eläinten mahtumisen Nooan Arkkiin lajiutumisella (kts evoluutiosivuni) ja eläinten ja kasvien jalostajat (joista suuri osa kreationisteja) tunsivat muuntelun, jne. Sen sijaan ajatuksella elämän itsestään syntymisellä ja kehittymisellä (progress, development) alkeellisesta monimutkaiseksi varmasti oli suuri vaikutus useaan asiaan.

Sivulla 12 JD toteaakin "Lopulta Darwin väitti, että koko kiehtova elämän rikkaus oli kehittynyt asteittain luonnollisten prosessien kautta bakteerien kaltaisista yksinkertaisista eliöistä. Väitteensä tueksi hän esitti huolellisesti muotoillun evoluutioteoriansa. Mikä vielä tarkeämpää, hän esitti myös syyn evoluution tapahtumiselle, luonnonvalinnan teorian. Vaikka evoluution ajatus sinänsä - luonnon monimuotoisuuden syntyminen evoluution kautta - hyväksyttiin laajalti pian vuoden 1859 jälkeen." Evoluution ajatus on siis tuossa luonnon monimuotoisuuden synty eikä mikä tahansa muutos populaation ominaisuuksissa. Huomatkaa myös termit "asteittain" ja "yksinkertaisista"

Sivulla 15 Ernst Mayr julistaa "Evoluutio on biologian tärkein käsite. Biologiassa ei ole Miksi?-kysymystä, johon voitaisiin vastata asianmukaisesti ilman että evoluutio otetaan huomioon. Evoluution käsitteen merkitys ulottuu kuitenkin kauas biologian rajojen ulkopuolelle. Evolutiivinen ajattelu on vaikuttanut merkittävällä tavalla nykyaikaisen ihmisen ajalteluun, ellei jopa määrännyt sitä." Populaatioiden ominaisuuksissa tapahtuvat muutokset ovat siis biologian tärkein käsite, jota ilman ei voi vastata miksi-kysymyksiin, jne. Ei se kuitenkaan ainakaan minun ajatteluani määrää...

Sivulla 17 Mayr kertoo mitä evoluutio ei ole "Evoluutiossa on kysymys yksilöistä, populaatioista ja lajeista; se ei ole "muutosta geenifrekvensseissä"." Mayrin mielestä evoluutio siis ei ole muutosta geenifrekvensseissä kun taas useat evolutionistit määrittelevät evoluution nimenomaan muutokseksi geenifrekvensseissä, tai käyttävät käytännössä samaa tarkoittavaa ilmaisua "muutos geenipoolissa" tai englanniksi "(any) change in the gene pool over time"

Sivulla 29 Mayr puolestaan toteaa "Eräs liike - tai muutos - tuntuu kuitenkin olevan jatkuvasti käynnissä ja sillä tuntuu olevan suunta. Tarkoitamme juuri tätä liikettä tai muutosta, kun puhumme evoluutiosta." Evoluutio on siis jokin liike tai muutos, jolla on suunta.

Sivulla 30 Mayr kertoo sanan "evoluutio" historian "Aivan samalla tavalla kuin yksittäisen organismin kehitys alkaa hedelmöityneestä munasolusta ja päätyy aikuiseen yksilöön, myös elollisen maailman ajateltiin syntyneen yksinkertaisista organismeista, jotka kehittyivät yhä monimutkaisemmiksi ja päätyivat ihmiseen. Ensimmäisenä tämän ajatuksen esitti yksityiskohtaisesti ranskalainen luonnontutkija Lamarck. Jopa sana evoluutio, jota Charles Bonnet oli käyttänyt munasolun kehittymisestä, lainattiin yksilön kehityksestä ja siirrettiin koskemaan koko elollisen maailman kehitystä." Sanan alkuperäinen merkitys oli siis nimenomaan kehitys alkeellisesta monimutkaiseksi, siis muutos tiettyyn suuntaan. Vasta ns evolutiivisen synteesin aikana eli joskus 1937 - 1947 evolutionistit määrittelivät evoluution uusiksi esittämällä tämän sivun alussa mainitun populaatiomääritelmän. Joka ei ilmeisesti kuitenkaan kelpaa vieläkään niille evolutionisteille, jotka puhuvat geenifrekvensseistä ja geenipooleista, eikä niille evolutionisteille jotka määrittelevät evoluution sopeutumiseksi vallitseviin olosuhteisiin (esim. Webster).

Sivulla 37 Mayr väittää "Evoluutio on historiallinen prosessi eikä sitä voida todistaa samanlaisilla väitteillä tai menetelmillä, joilla todistetaan puhtaasti fysikaaliset tai funktionaaliset ilmiöt." Kts kommenttini tämän analyysisarjan osasta III.

Sivulla 92 Mayr kirjoittaa "...evoluution havaittiin koskevan myös geenejä muodostavia molekyylejä..." ja "Yritykset koota polveutumishistoriaa yhden tietyn molekyylin evoluution perusteella tuottivat usein tuloksia, jotka olivat selkeässä ristiriidassa erittäin vakuuttavan morfologisen ja muun aineiston kanssa." Evoluutiohan oli populaation ominaisuus. Populaation molekyylien määrä ja laatu ovat toki populaation ominaisuus, mutta populaatio ei ole molekyylien ominaisuus. Termistä "molekyylien evoluutio" saadaan looginen vain unohtamalla eliöiden populaatiot ja suomentamalla sana "evoluutio" sanaksi "muutos" Mutta jos evoluutiolla tarkoitetaan minkä tahansa asian muutosta (tai kehitystä), niin silloinhan se ei enää vastaa alkuperäisiä määritelmiä.

Sivulla 126 Mayr toteaa "Myös elottomassa maailmassa lähes kaikki kehittyy eli se muuttuu tiettyyn suuntaan." Siis tiettyyn suuntaan. Vrt sivu 324. Sivulla 126 Mayr määrittelee evoluution geneettiseksi vaihtuvuudeksi, kts analyysisarjani osa V.

Sivuilla 131 ja 132 Mayr kertaa historiaa "Lajin evoluutio, näin ajateltiin, oli samanlaista kuin tsygootin kehitys hedeimöityneestä munasta aikuiseksi. Itse asiassa termiä evoluutio käytti ensimmäisen kerran sveitsiläinen filosofi Bonnet yksilönkehitystä käsittelevässä preformaatio-opissaan. Saksassa sekä yksilönkehityksestä että evoluutiosta käytettiin 1900-luvulle saakka samaa nimitystä Entwicklung. Tällaista vähittäisen evoluution käsitettä kutsutaan transformationismiksi. Se soveltuu mihin tahansa teoriaan, joka perustuu asian tai sen olemuksen vähittäiseen muuttumiseen. Myös kaikki näennäisen evolutiiviset tapahtumasarjat elottomassa maailmassa kuuluvat tähän kategoriaan."

Sivulla 175 Mayt toteaa "Banaanikärpäsen 12000 geenistä 8000 on sellaisia, että niissä tapahtunut mutaatio ei vaikuta millään tavalla fenotyyppiin. Muutoksia näissä geeneissä kutsutaan neutraaliksi evoluutioksi." Kaksi kolmasosaa banaanikärpäsen mutaatioista on siis merkityksettömiä, kts alla sitaatti sivulta 201.

Sivulla 185 Mayr jälleen korostaa populaatioiden merkitystä "Populaatioiden luonteen ymmärtäminen on täysin keskeistä evoluution ymmärtämiseksi, sillä kaikki evoluutio - ja erityisesti luonnonvalinta - tapahtuu populaatioissa. Populaatioiden kaikki eri puolet kiinnostavat siis evolutionistia." No missäpä muualla se evoluutio voisikaan tapahtua, jos se on määritelty muutokseksi populaation ominaisuuksissa.

Sivulla 201 Mayr toteaa "Koska yksittäiset geenit eivät koskaan voi olla valinnan kohteita, niin sanottu neutraali evoluutio on merkityksetön käsite." Kts kommenttini tämän analyysisarjan osasta VII.

Sivulla 289 Mayr yrittää poistaa mikroevoluution ja makroevoluution välistä ristiriitaa ja esittää samalla taas uuden määritelmän evoluutiolle "Ensinäkemältä mikroevolutiiviset teoriat eivät näyttäisi soveltuvan makroevolutiivisten ilmiöiden selittämiseen. Mutta olisiko kaikesta huolimatta mahdollista laajentaa mikroevolutiiviset prosessit koskemaan myös makroevolutiivisia tapahtumasarjoja? Voidaanko lisäksi osoittaa, ettã makroevoluutiota koskevat teoriat ja lainalaisuudet ovat täysin yhteensopivia mikroevolutiivisten havaintojen kanssa? Evolutiivisen synteesin aikana osoitettiin — sen tekivät erityisesti Rensch ja Simpson — että tällainen selitysmalli on mahdollinen. He onnistuivat tekemään darwinistisia yleistyksia makroevoluutiosta ilman että heidän täytyi tutkia vastaavia muutoksia geenifrekvensseissä. Tämä lähestymistapa oli johdonmukainen uudenaikaisen evoluutiomääritelmän kanssa. Sen mukaan evoluutio on muutosta adaptoituneisuudessa ja muuntelevuudessa eikä geenifrekvensseissä, kuten jotkut reduktionistit uskoivat." Tässä Mayr siis ottaa mukaan termin "adaptoituneisuus" (sopeutuneisuus), mutta ei määrittele sopeutuneisuuden muutoksen suuntaa. Ja kiistää jälleen geenifrekvenssimääritelmän.

Sivulla 304 Mayr väittää, että neutraali evoluutio ei ole ollenkaan evoluutiota vaan pelkkää taustakohinaa, kts analyysisarjani osa XI.

Sivulla 324 Mayr toteaa "Evoluutio tarkoittaa muutosta johonkin suuntaan." Vielä sivulla 126 se oli muutosta tiettyyn suuntaan.

Sivulla 338 Mayr kirjoittaa "Evoluutio on opportunistinen prosessi." Terho Itkosen Kieliopas määrittelee opportunismin vallitsevien olojen (moraalittomaksi) hyväksikäytöksi.

Sivulla 391 on otsikko "Inhimillisen etiikan evoluutio." Tämäkin kuulostaa loogisemmalta muodossa "inhimillisen etiikan kehitys".

Sivulla 411 Mayr kiistää neutraalin evoluution ja darwinismin ristiriidan, kts analyysisarjani osa XIV. Ja huomaa, että onhan siinä selvä ristiita, jos ilmiö X on evoluution määritelmän A mukaan evoluutiota mutta evoluution määritelmän B mukaan ei ole sitä.

Sivulla 415 Mayr toteaa "...evoluutio on muutakin kuin muutoksia yksittäisissä geeneissä..." Tuohon toteamukseen kuitenkin sisältyy ajatus, että myös muutokset yksittäisissä geeneissä on evoluutiota. Siis myös neutraalit muutokset.

Sivulla 419 Mayr taas toistelee näkemystään "Planeettojen liikkeet voidaan havaita suoraan. Evoluutio taas on historiallinen prosessi. Menneitä kausia ei voi havainnoida suoraan, vaan ne on pääteltävä asiayhteydestään." Bakteereilla nopein tunnettu jakaantumisväli on noin 15 minuuttia, joten jo yhden vuorokauden aikana voidaan tehdä havaintoja usean sukupolven ajalta. Kun taas tähtitieteessä objektia voidaan joutua tarkkailemaan paljon vuorokautta pitemmän aikaa, jotta sen mahdollinen liike saadaan selville.

Kirjassa on siis ristiriitaisia määritelmiä evoluutiosta, ja niiden kanssa ristiriitaisia toteamuksia. Ihan jo kirjan sisällä, ja kun otamme huomioon, miten erilaiset sanakirjat, talk.originsin ym evolutionistiset sivustot jne määrittelevät evoluution, ristiriitaisuus suorastaan hyppii silmille.

Tarkastellaan seuraavaksi käsitettä "evoluutioteoria", josta kirjan takakansi toteaa mm. "Evoluutioteorian eli ajatuksen siitä, että eliölajit ovat kehittyneet asteittain yksinkertaisista monimutkaisemmiksi, esitti ensi kerran seikkaperäisesti Charles Darwin vuonna 1859 teoksessaan Lajien Synty." Eli sieltä se kehitys taas tuli.

Ja kun otetaan huomioon, että Mayrin mielestä evoluutio ja evoluutioteoria ovat yksi ja sama asia, kts sivun 402 sitaatti analyysisarjani osasta XII, niin asia menee entistä sekavammaksi.

Sivulla 26 annetaan kunnia ensimmäisestä evoluutioteoriasta Lamarckille "...luonnontutkija Jean-Baptiste de Lamarck oli jo vuonna 1809 esittänyt kokonaisvaltaisen evoluutioteorian,...", kts osa II.

Sivulla 32 Mayr puolestaan toteaa "Evoluutioteorian lisäksi Darwin pani alulle itse asiassa neljä eri teoriaa, jotka käsittelevät evoluution miksi ja miten -kysymyksiä."

Sivulla 46 puolestaan todetaan "Darwinin esittämä haarautuvan evoluution teoria olikin hänen keskeisimpiä uudistuksiaan."

Sivulla 141 on sitten lopulta jonkinlainen selvennös "Darwinin evoluutioteoriat
Darwinin näkemykset evoluutiosta tunnetaan nykyään yleisesti vain Darwinin teoriana. Ne koostuvat kuitenkin useista eri teorioista, jotka avautuvat paremmin jos ne erotetaan selkeästi toisistaan. Darwinin tärkeimmistä evoluutioteorioista keskustellaan myöhemmin (katso laatikko 5.1). Kyseessä on viisi itsenäistä teoriaa, joista Darwinin aikalaiset hyväksyivät osan ja hylkäsivät toisen (katso laatikko 5.2). Kaksi näistä viidestä teoriasta, evoluution perusteoria ja yhteisen polveutumisen teoria hyväksyttiin hyvin laajalti jo muutaman vuoden kuluttua Lajien synnyn julkaisemisesta. Tämä oli ensimmäinen darwinistinen vallankumous. Ihmisen hyväksyminen eläinkuntaan kuuluvana kädellisenä oli erityisen vallankumouksellinen askel. Kolmea muuta teoriaa - gradualismia, lajiutumista ja luonnonvalintaa - vastustettiin kiivaasti ja ne hyväksyttiin yleisesti vasta evoluutiosynteesin jälkeen.
Laatikko 5.1 Darwinin viisi evoluutioteoriaa
A. Lajien muuttuvuus (perusteoria evoluutiosta)
B. Kaikkien eliöiden polveutuminen yhteisestä kantamuodosta (haarautuva evoluutio)
C. Evoluution asteittaisuus (ei evolutiivisia hypähdyksiä tai katkoksia).
D. Lajien moninkertaistuminen (monimuotoisuuden synty)
E. Luonnonvalinta
.
"
Laatikossa 5.2 on kuitenkin listattu vain neljä käsitettä: Yhteinen polveutuminen, Asteittaisuus, Populaatioiden lajiutuminen ja Luonnonvalinta.

Sivulla 296 puolestaan käytetään termiä "Lajiutuvan evoluution teoria..."

Sivuilla 417 ja 418 Mayr toistaa näkemyksensä, että evoluutioteoriaa ei saa sanoa evoluutioteoriaksi vaan pitää puhua pelkästä evoluutiosta, kun taas eräät muut evolutionistit pitävät niitä eri asioina, kts analyysisarjani osa XIV.

Mayrin Evoluutio on siis erittäin sekava kirja, jossa käytetään sekavaa terminologiaa sekavasti. Eikä asiaa paranna lukuisat asiavirheet, esim väitetään megan olevan vain tuhat, puhutaan umpisuolesta vaikka tarkoitetaan umpilisäkettä, hyökätään kreationisteja vastaan täysin totuudenvastaisilla väitteillä, jne. Lisäksi kirjassa on systemaattinen kirjoitusvirhe Wallacen 2. etunimessä ja lukuisia satunnaisia kirjoitus- tai painovirheitä, ja huonoa suomea, esim eräiden lauseiden sanajärjestykset. Mayr myös osoittaa ylimielisyyttä haukkumalla muiden evolutionistien kirjoja (kts sivu 16) ja tyrmäämällä muiden evoluutiotiedemiesten näkemykset jotka eivät sovi Mayrin näkemyksiin.

Toisaalta Mayr paljastaa rehellisesti evolutionismin valtavia ongelmia, siis nykyisiä ongelmia. Ja kertoo avoimesti evolutionismin synkästä historiasta, esim saltationismin suosiosta 1900-luvun alkupuoliskolla. Kirjassa on myös selvitetty melko hyvin useita biologian peruskäsitteitä. Ja käytetty termejä "evolutionisti", "evolutionismi", "mikroevoluutio", "makroevoluutio" jne juuri niissä merkityksissä, joissa minä ja muut asioista perillä olevat kreationistit ovat niitä käyttäneet keskustelupalstoilla, evolutionistien esittäessä syytöksiä omasta päästä keksimisestä yms.

Voin siis suositella kirjaa varsinkin kreationisteille, sen avulla voi helposti havaita mm kaksi oleellista asiaa
1. miten sekava ja ristiriitainen oppi kehitysoppi on
2. miten huonosti sfnetissä, talk.orginsissa ja muilla foorumeilla "keskustelevat" evolutionistit tuntevat oman oppinsa.
Kannattaa myös tutustua AiG:n, CreationWikin yms kreationististen sivustojen ja tietysti myös kreationististen kirjojen esittämiin faktoihin niistä asioista, joita Mayr esittelee darwinismin todisteina. Jos Mayrin kirja on todellakin parasta mitä evolutionisteilla on tarjota (kuten Jared Diamond väittää), meillä kreationisteilla ei ole mitään syytä huoleen.Anna palautetta, please.
Tai mene takaisin Kirjasivulle
tai aloitussivulle (index.html).

©TJT 2007